Testi | Testi 2 | Testi 3

Palkkaa vai työkorvausta? Työntekijä, yrittäjä vai kevytyrittäjä? 24.3. -webinaari


Milloin työsuorituksesta maksetaan palkkaa, milloin työkorvausta? Miten lisääntyvä kevytyrittäjyys vaikuttaa rajanvetoon? Miten eroavat palkkaan ja työkorvaukseen liittyvät säännökset? Miten näitä tuloja kohdellaan verotuksellisesti? Miten palkka ja työkorvaus heijastuvat eläkkeen perustana olevaan työansioon? Miten arvioidaan verotuksen ja eläketurvan kannalta tilanteita, joissa sopimussuhdetta on käsitelty toimeksiantosuhteena, mutta se tulkitaan sittemmin työsuhteeksi?

Entä mitä kannattaa ottaa käytännössä huomioon, kun laatii työ- tai toimeksiantosopimusta? Miten ratkaista erityiskysymykset, kuten kilpailukieltoehdot?

Onko työstä maksettava suoritus palkkaa vai työkorvausta? Tämä kuuluu ennakkoperinnän klassisiin kysymyksiin. Työnantajan tulee suorittaa palkasta ennakonpidätys ja maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Sen sijaan työkorvauksesta ei suoriteta ennakonpidätystä, jos suorituksen saaja on ennakkoperintärekisterissä. Työkorvauksesta ei makseta myöskään sosiaaliturvamaksua. Rajanvedolla on merkitystä myös arvonlisäverotuksessa, sillä palkkana pidettävästä suorituksesta ei makseta arvonlisäveroa.

On myös tärkeää ymmärtää, miten työeläkevakuuttamisessa määritellään, kuka on työsuhteinen työntekijä ja ketä pidetään yrittäjänä ja kenellä on vastuu lakisääteisen työeläketurvan järjestämisestä. Lisäksi on hyvä tietää, mikä on sellaista työntekijälle maksettua suoritusta, josta tulee maksaa työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu ja mistä työeläkevakuutusmaksua ei makseta, vaikka suoritus olisikin veronalainen. Työeläkevakuuttajan kanssa on syytä käydä ennakoivasti vakuuttamiseen liittyvät näkökohdat läpi, jotta työeläkevakuuttaminen hoituu ajantasaisesti oikein. Näin sekä työn teettäjä että tekijä välttyvät ikäviltä yllätyksiltä ja ylimääräisiltä maksuilta jälkikäteen.

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia työ- ja toimeksiantosuhteiden rajanvetotilanteita sekä näiden vaikutusta verotukseen ja eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Kouluttajat arvioivat menettelyä ja verokohtelua sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. He tulkitsevat säännöksiä tuoreiden esimerkkitapausten valossa ja uusimmat Verohallituksen ohjeet ja Eläketurvakeskuksen ratkaisut (mm. laskutuspalveluyrityksistä) huomioiden. 

Koulutus tarjoaa käytännön vinkit siihen, kuinka laatia työ- ja toimeksiantosopimukset oikeaoppisesti siten, että esimerkiksi verotukselliset riskit vältetään. Kouluttajat vastaavat myös kysymykseen siitä, mitä tulee ottaa huomioon, jos työ- tai toimeksiantosopimuksessa halutaan sopia erityisehdoista, kuten kilpailukiellosta.

Kenelle?

 • taloushallinnon asiantuntijoille
 • henkilöstöhallinnon asiantuntijoille
 • toimeksiantosopimuksista päättäville henkilöille
 • tilintarkastajille ja kirjanpitäjille
 • lakimiehille

Kouluttajat:

 • Henna Kinnunen, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto HPP
 • Jaakko Klemettilä, asianajaja, senior counsel, Asianajotoimisto HPP
 • Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus

Ohjelma

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Palkkaa vai työkorvausta?

 • Palkan ja työkorvauksen käsitteet verolainsäädännössä
 • Työ- ja toimeksiantosuhteen tunnusmerkit
 • Kevytyrittäjyys
 • Ennakkoperintärekisteröinnin ja muun rekisteröinnin merkitys tunnusmerkistöjen kannalta
 • Maksajan selonottovelvollisuus
 • Työvoiman vuokraus ja alihankinta
 • Henkilökohtaiset palkkiot verotuksessa
 • Jälkikäteiset arviointitilanteet ja luottamuksensuoja

Jaakko Klemettilä, asianajaja, senior counsel, Asianajotoimisto HPP ja Henna Kinnunen, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto HPP

10.15 Tauko

10.30 Palkka ja työkorvaus suhteessa eläkkeen perusteena olevaan työansioon

 • Kuka työeläkevakuuttamisessa on työntekijä ja ketä pidetään yrittäjänä?
 • Mitä ansioita vakuutetaan palkansaajavakuutuksella? Mitä yrittäjän tulee vakuuttaa?
 • Miten työeläkevakuuttamisessa arvioidaan työsuhteen ja yrittäjätyön rajanvetoa?

 • Laskutuspalveluyrityksen kautta työtä tekevän tai työtään laskuttavan työnsuorittajan työeläkevakuuttaminen

 • Ennakoinnin tärkeys sekä jälkikäteiset arviointitilanteet

Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus

11.10 Työ- ja toimeksiantosopimuksen laatiminen

 • Sopimuksiin kirjattavat ehdot
 • Erityiset sitoumukset, kuten kilpailu- ja houkuttelukiellot sekä salassapitoehdot

Henna Kinnunen, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto HPP

11.55 Kokoavat ajatukset

12.00 Koulutus päättyy

Kouluttajat

Henna Kinnunen, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto HPP

Henna on työoikeuden rautainen ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on vastannut työoikeudellisista asioista yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Henna vetää HPP:n työoikeustiimiä. Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja pai­kal­li­sia so­pi­muk­sia kos­ke­vat neu­vot­te­lut. Hä­nen eri­tyi­sen mie­len­kiin­ton­sa koh­tee­na ovat työ­tur­val­li­suus­asiat. Henna avustaa asiakkaita työoikeudellisissa riita-asioissa ja työrikosasioissa.

Jaakko Klemettilä, asianajaja, senior counsel, HPP Asianajotoimisto Oy

Jaakko juhlii tänä talvena 20-vuotista uraansa verotuksen saralla. Uransa aikana Jaakko on ennen HPP:tä työskennellyt tuloverotuksen asiantuntijana Verohallinnossa, kahdessa suuressa tilintarkastustoimistossa veroasiantuntijana, pörssiyhtiön verolakimiehenä ja kansainvälisen asianajotoimiston veroryhmän vetäjänä. Jaakon erityinen osaamisalue ovat yrityskauppojen ja -järjestelyjen verokysymykset, joiden lisäksi hän avustaa kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita mm. verosuunnittelussa, verovalituksissa, verotarkastuksissa ja arvonlisäveroasioissa. Jaakon neuvonannon yksi painopiste ovat omistajayrittäjien veroasiat, joissa sovitetaan yhteen yritysten ja sen omistajien verotukselliset kysymykset. Jaakko on perehtynyt syvällisesti myös ennakkoperinnän käytännön kysymyksiin.

Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus

Monika työskentelee Eläketurvakeskuksen lakiosastolla ratkaisupäällikkönä. Monikalla on reilun 20 vuoden työkokemus työeläkealalla. Monika on erikoistunut työsuhteen ja yrittäjyyden väliseen rajanvetoon sekä eläkkeen perusteena olevien työansioiden määrittelyyn. Monika toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Palkkaa vai työkorvausta? Työntekijä, yrittäjä vai kevytyrittäjä? 24.3. -webinaari

AIKA

24.3.2021 klo 9.00-12.00

PAIKKA

Koulutus toteutetaan webinaarina.

Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

HINTA

Webinaari (perushinta): 330 € + alv 24% / hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

 

2-5 osallistujaa: 230 € + alv 24% / hlö

6-10 osallistujaa: 180 € + alv 24% / hlö

 

 

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Edita Publishing Oy
Lakikoulutus
puh. 020 450 2040
[email protected]edita.fi

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää