Sisältöä ladataan, odota hetki...

Työlainsäädännön työkalut työnantajille -tilauskoulutussarja

Koulutus

Haluatko varmistaa, että organisaatiosi esimiehet hallitsevat työoikeuden periaatteet ja osaavat välttää tyypilliset työsuhteen karikot? Työlainsäädännön työkalut työnantajille -koulutussarja tarjoaa käytännönläheisellä otteella välttämättömät perustiedot työelämää säätelevistä normeista ja niiden noudattamisen hyvistä käytännöistä. Sarjassa käsitellään ajankohtaisia työelämän ilmiöitä tuoreista ja monipuolisista näkökulmista.


Koulutukset voidaan toteuttaa webinaareina, lähikoulutuksina tai näiden yhdistelmänä. Tilaa oman organisaatiosi esimiehille koko sarja tai teille sopivimmat moduulit. Tilauskoulutus muokataan aina asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Voit tiedustella tilauskoulutusta osoitteesta [email protected] Jos mahdollista, kerro tiedustelusi yhteydessä toivottu koulutusaika ja paikka sekä osallistujien määrä. Kerro myös sen henkilön yhteystiedot, jonka kanssa voimme käydä koulutustarpeita läpi tarkemmin.

Kouluttajina puolueettomat huippuasiantuntijat

Sarjan pääkouluttajana toimii Jaana Paanetoja. OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan. Hänellä on myös hyvä tuntemus eri alojen toimintatavoista ja käytännöistä sekä opettajan pätevyys.

Koulutussarjan moduulit:

 • Työpaikka työnantajan ja työntekijän näkökulmasta: velvoitteet ja erilaiset sopimusjärjestelyt (työsuhde, alihankinta, kevytyrittäjyys, talkootyö jne.)
 • Esimiesasema ja alaissuhteet juridisesti
 • Työnjohtovallan sisältö ja rajat käytännössä
 • Seksuaalinen ja muu sukupuoleen perustuva häirintä
 • Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työturvallisuuden näkökulmasta
 • Työterveyshuollon rooli työnantajan ja henkilöstön tukena
 • Työsuhteen karikot: 11+ vaaranpaikkaa
 • Compliance: Hyvä työnantajuus menestys- ja kilpailutekijänä

OSA 1: Työpaikan vastuiden ja velvoitteiden laaja kirjo


Webinaarissa käydään ytimekkäästi läpi keskeisissä työlaeissa työnantajalle ja työntekijälle asetetut oikeudet ja velvoitteet sekä erilaisia työn tekemistä koskevia sopimusjärjestelyjä.

Velvoitteiden laaja kirjo: mitä kaikkea työnantajan on otettava huomioon, miksi ja miten?

 • Mm. tasa-arvolaista, yhdenvertaisuuslaista, työturvallisuuslaista ja työterveyshuoltolaista tulevien velvoitteiden esittely

Erilaiset sopimusjärjestelyt:

 • Työsuhde vai itsenäinen yrittäjä? Vapaaehtoistyö, talkootyö, alihankinta ja vuokratyö, johtajasopimukset, kevyt yrittäjyys
 • Sopimusjärjestelyiden vaikutus vastuisiin ja velvoitteisiin
 • Henkilöstön edustajat
 • Millä perusteella työpaikalla on oltava erilaisia henkilöstön edustajia, kuten luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu
 • Mitä jokaisen tulee työntekijänä tietää eri velvoitteiden hoitamisesta?

OSA 2: Esimiesasema, työnjohtovalta ja alaissuhteet


Webinaarissa käydään tiiviisti ja käytännönläheisesti läpi, mitä esimies- ja alaissuhteet käytännössä juridisesti tarkoittavat: Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ne asettavat esimiestehtävissä ja erilaisissa työnjohtotehtävissä toimiville sekä alaisille? Miten työnantajan ja yksittäisen esimiehen vastuu ja valta rajautuvat? Miten vastuu määräytyy erilaisissa työn tekemistä koskevissa sopimusjärjestelyissä (esim. alihankinta)?

 • Esimiesasema ja alaissuhteet
 • Mitä työnantajan edustajana; esimiehenä, työnjohtajana jne. toimiminen tarkoittaa?
 • Kuka on kenenkin esimies, ja miten esimiesasema oikeudellisesti oikeuttaa tai velvoittaa (mm. työyhteisön hyvinvoinnin tarkkailu, häirinnän ennaltaehkäisy, työn jälki ja joutuisuus)?
 • Miten tasapuolisen kohtelun velvoite ja syrjinnän kielto on otettava käytännön työssä huomioon?
 • Mitkä ovat yksittäisen työntekijän vaikutuskeinot? Mitä jokaisen työntekijän tulee tietää työnantajan velvoitteista?
 • Miten ja miksi eri esimiesten olisi tunnettava erilaisten työnantajan vastuulla olevien velvoitteiden (ml. dokumenttien) sisältö?
 • Työnjohtovallan sisältö ja rajat käytännössä
 • Mitä työnjohtovaltaan kuuluu?
 • Mitä työnantajan edustajan on käytännössä tiedettävä arvioidessaan valtansa rajoja (työsopimusten kirjaukset ja suullisesti sovitut asiat jne.)?
 • Mitä työntekijän on noudatettava ja mihin hänen velvoitteensa perustuvat?
 • Työnjohtovallan ylittämisen seuraukset?

OSA 3: Häirintä ja epäasiallinen kohtelu


Häirintä ja epäasiallinen kohtelu ovat ikäviä ja monisyisiä työelämän ilmiöitä. Tässä webinaarissa tarkastellaan erityyppistä sopimatonta käytöstä, työnantajan velvollisuuksia häirinnän ehkäisemiseksi ja ohjeistusta häirintätilanteiden varalle. Pääpaino on ehkäisemisen järjestämisessä, työnantajan velvoitteiden tarkastelussa sekä toimintavelvoitteiden selvittämisessä.

 • Seksuaalinen ja muu sukupuoleen perustuva häirintä:
 • Miten tunnistaa seksuaalinen ja muun sukupuoleen perustuva häirintä?
 • Parhaat tavat ennaltaehkäistä häirintää
 • Häirintäohjeistuksen sisältö ja laadinta sekä noudattaminen
 • Lain rikkomisen seuraukset
 • Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työturvallisuuden näkökulmasta:
 • Ennaltaehkäisevät toimet ja tarkkailu
 • Riskien ja vaarojen arviointi, työsuojelun toimintaohjelma
 • Työnantajan toimintavelvollisuus ja vastuu
 • Milloin työnantajan edustajille voi syntyä henkilökohtainen vastuu, ja mitä se tarkoittaa?


OSA 4: Työterveyshuollon rooli työnantajan ja henkilöstön tukena


Sairauspoissaolot ovat organisaatioissa suuri kuluerä. Huono työilmapiiri vaikuttaa negatiivisesti työn tekemiseen. Työhyvinvointiin satsaaminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy onkin kriittisen tärkeää. Miten työterveyshuollon ja organisaation välinen yhteistyö toimii ja miten se toimisi parhaiten?

 • Lain mukaiset velvoitteet: työpaikkaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Millainen toimialatuntemus työterveyspalvelujen tuottajalla olisi oltava? Onko työnantajan asia varmistua siitä?
 • Miten ostaa työterveyshuoltoa? Mihin työnantajan on hyvä kiinnittää huomiota sopimusta solmittaessa?
 • Vastuunjako työterveyshuollon ja työnantajan välillä
 • Ongelmien kohtaaminen työpaikkojen käytännössä


OSA 5: Työsuhteen karikot: 11+ vaaranpaikkaa

Työsuhteen elinkaarella on tiettyjä vaaranpaikkoja, joissa saatetaan helposti tehdä virheitä. Tässä webinaarissa pyritään löytämään lain ja sen hengen mukaiset toimintatavat, joilla voidaan estää erimielisyyksien syntymistä.
Koulutuksen aihepiiri on laaja. Voit kuitenkin lisätä käsiteltävää aineistoa myös lähettämällä omia kysymyksiäsi etukäteen.

 • Työpaikkailmoittelu; mitä otettava huomioon, jotta ilmoitus ei ole syrjivä?
 • Koeajasta sopimisen tapa ja ilmoitus koeajan pidentämisestä
 • Määräaikaisen työsopimuksen solmimisperuste
 • Varoituksen muotoilu, peruste ja antotapa
 • Muun työn tarjoaminen; mitä työtä, milloin, millä tavalla ja kenelle
 • Kuulemiselle varattava aika
 • Reagointiaika rikkeisiin
 • Sairausajan palkka; mistä maksetaan?
 • Työkyvyn alenemat: milloin työnantaja voi voittaa sairausperusteisen irtisanomisen?
 • YT-menettely; vältä näitä
 • Takaisinotto

OSA 6: Compliance: hyvä työnantajuus kilpailutekijänä

Vastuulliset yritykset menestyvät. Ne saavat parhaat työntekijät, ja myös asiakkaat ja sijoittajat seuraavat yritysten toiminnan vastuullisuutta entistä valppaammin. Tässä webinaarissa käydään läpi seuraavia teemoja:

 • Hyvä työnantajuus ja toimiva työyhteisö menestys- ja kilpailutekijöinä
 • Yritysvastuun ulottuvuudet
 • Vastuullisuuden hyödyt yritykselle ja työntekijälle
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Työlainsäädännön työkalut työnantajille -tilauskoulutussarja

Tilaa koulutus organisaatiollesi, sisältöä voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaan!

Pyydä tarjous:

petri.rissanen(at)edita.fi ja
kari.nurmio(at)edita.fi


"Asiantuntevat kouluttajat, sisältö ja teemat muodostivat hyvän kokonaisuuden. Vuorovaikutuksellisuus ja mahdollisuus kysyä, tehtävät Moodlessa olivat hyviä - mutta hyvä, ettei niitä ollut liikaa."
- Webinaarisarjan osallistujan palaute keväältä 2019

Esimerkki tilauskoulutussarjasta hintoineen


Kuudesta noin kahden tunnin mittaisesta webinaarista koostuva webinaarisarja (yhteiskesto noin 12 tuntia), sisältäen: 
 • Tarvekartoituksen yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • Orientoivan materiaalin Moodle-oppimisympäristössä 
 • Asiantuntevien kouluttajien vetämät webinaarikoulutukset
 • Koulutusaineistot sähköisessä muodossa
 • Mahdollisuuden esittää kouluttajille kysymyksiä etukäteen ja live-webinaarin chatissa reaaliaikaisesti
 • Webinaaritallenteet, jotka ovat katsottavissa 6 kuukauden ajan koulutuksesta

Hinta max. 10 henkilön ryhmille 6900 € + alv 24 % (6 webinaaria) 


Lisämaksusta mm.:
 • Webinaarisarjan suuremmalle osallistujajoukolle
 • Webinaarikoulutusta tukeva lähikoulutus
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää