Sisältöä ladataan, odota hetki...

Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laadittu: 5.2.2020

Korvaa: 3.5.2018 laaditun rekisteriselosteen

Tietosuojaseloste kuvaa rekisterin tietosisällön ja käyttötarkoituksen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukaiset rekisteröidyn oikeudet.

Sisältö:

1 Rekisterinpitäjä
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
3 Rekisterin nimi
4 Määritelmät
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
6 Rekisterin tietosisältö
7 Säännönmukaiset tietolähteet
8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset
9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
10 Rekisterin suojauksen periaatteet
11 Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
11.1 Tarkastusoikeus
11.2 Oikeus vaatia tiedon korjausta
11.3 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
12 Markkinointikielto (tietojen käsittelyn rajoittaminen)

1 Rekisterinpitäjä

Edita Publishing Oy, Y-tunnus 0654634-6

PL 700, 00043 EDITA
Verkkosaarenkatu 5, 00580 HELSINKI
Puh. 020 450 00

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nordic Morning Group
Arto Salminen, IT Manager
Verkkosaarenkatu 5, Helsinki
PL 110, 00043 NORDIC MORNING

[email protected]
Puh. +358 40 860 2429

3 Rekisterin nimi

Edita Publishing Oy:n suoramarkkinointirekisteri

4 Määritelmät

Tietosuojaselosteessa on käytetty seuraavia termejä ja niiden synonyymejä:

Rekisteröity = asiakas
Edita Publishing = Edita = Rekisterinpitäjä

Henkilötieto = Tieto

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, mainonnan kohdentamiseen, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää sen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Asiakkaan perustiedot, kuten:

  • etu- ja sukunimet
  • arvo tai ammatti
  • tehtävää tai asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot
  • yrityksen tai organisaation nimi
  • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
  • markkinointiluvat ja -kiellot
  • em. tietojen muutostiedot
  • yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto

Lisäksi rekisterissä käsitellään evästeiden avulla kerättyjä tietoja asiakkaan tunnistamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Lue lisää evästekäytännöistämme.

Rekisterissä voidaan käsitellä myös muita tietoryhmiä lain salliessa.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä.

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa niistä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

Tietoja voidaan kerätä ja täydentää rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa muista rekistereistä tai myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä tai muista julkisista tai yksityisistä tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jos asiakas on kirjautunut verkkokauppaan, evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä ns. havainnoituja tietoja voidaan yhdistää asiakkaalta muussa yhteydessä saatuihin tietoihin

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden myynti- ja markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa myös rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sisällä konserniyhtiöiden tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja myyntitarkoituksiin.

Jos tietoja siirretään tai luovutetaan konsernin ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jos tietoja perustellun syyn vuoksi – esimerkiksi palvelun teknisen toteuttamisen mahdollistamiseksi – siirretään tai luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia rekisterinpitäjän asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöillä ja henkilötietojen käsittelysopimuksen tehneiden yhteistyökumppaneiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.

Tietokannat ja muut tietovarastot, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten tai yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, joilla on rekisteriin pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

11 Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tapauksissa yhteyshenkilönä on rekisterinpitäjän tietosuojavastaava.

11.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisterissä. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys pitää voida tunnistaa vahvasti. Henkilön pitää esittää voimassa oleva virallinen henkilötodistus tai ajokortti. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle kirjallisesti 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

11.2 Oikeus vaatia tiedon korjausta

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterissä olevia itseään koskevia tietoja, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Rekisteröidyn tulee esittää oikaisupyyntö kirjallisesti ja todistaa henkilöllisyytensä.

11.3 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa sähköisesti siirrettävässä muodossa. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys pitää voida tunnistaa vahvasti. Henkilön pitää esittää voimassa oleva virallinen henkilötodistus. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

12 Markkinointikielto (tietojen käsittelyn rajoittaminen)

Asiakastietoja säilytetään lainsäädännön vaatima vähimmäisaika, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja etämyyntiä, suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän tai sen kanssa konsernin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä varten. Kiellon voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisteröity voi poistaa tai estää rekisterinpitäjän palveluissa olevat evästeet selaimen asetusten avulla. Tällöin on hyvä huomata, että kyseisen palvelun toiminnot tai osa niistä eivät välttämättä toimi ilman evästeitä.